Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН ROIBG.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете условията, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с условията. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Рой Комюникейшън“ ЕООД, ЕИК 121812251, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1407, ул. „Кораб планина“ № 27А, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ И/ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛ на платформата за електронна търговия roibg.com,  наричана по-долу ROIBG.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Рой Комюникейшън“ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1407, ул. „Кораб планина“ № 27 А.

3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: България, гр. София 1407, ул. „Кораб планина“ № 27 А.

4. Данни за кореспонденция: България, гр. София 1407, ул. „Кораб планина“ № 27 А

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 121812251.

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл.„Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. ROIBG.СОМ e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в интернет https://roibg.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация.

2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

3. Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата ROIBG.СОМ.

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори, включително чрез електронни средства за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ.

6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ чрез интерфейса на сайта на https://roibg.com, достъпен в интернет.

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата ROIBG.СОМ в интернет;

8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата ROIBG.СОМ организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата ROIBG.СОМ договор за покупко-продажба на стоките, на адрес https://roibg.com.

(2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ROIBG.СОМ се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора към ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ.

(3) Ползвателите заплащат на ДОСТАВЧИКА на платформата ROIBG.СОМ възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата ROIBG.СОМ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата ROIBG.СОМ. В случай на техническа грешка на цената, ДОСТАВЧИКЪТ незабавно уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за правилната цена на продукта и има право да откаже направена поръчка, поради грешно изписване на реалната ѝ цена.

Чл. 6. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ROIBG.СОМ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ROIBG.COM

Чл. 7. (1) За да използва ROIBG.СОМ за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка поръчка от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ, съобразно посочената в него процедура. ПОЛЗВАТЕЛЯИТЕ имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и с профил във социалните мрежи Facebook и Google.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона „Завърши поръчката“, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) При извършване на регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да се запознае с политиката за защита на личните данни на ROIBG.СОМ и да приеме личните му данни да се обработват при посочените условия.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава извършената от ПОЛЗВАТЕЛЯ поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и ДОСТАВЧИКА възникват договорни отношения.

(6) При извършване на регистрацията или поръчката ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите в платформата ROIBG.СОМ стоки.

(2) Покупко-продажбата се извършва на български език.

(3) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, последният приема тези общи условия в момента на финализиране на поръчката.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за всички подробности, нередности, стока, която не е налична и т.н. по електронен път или чрез телефонно обаждане на предоставения от ПОЛЗВАТЕЛЯ телефон за контакт.

(5) Покупко-продажбата се счита за извършена в момента, в който ПОЛЗВАТЕЛЯТ премине през всички стъпки на пазаруването от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.roibg.com. и получи номера на своята електронна покупка.

(6) Доставчикът доставя стоките на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОЛЗВАТЕЛЯ данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 9. ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключва договора за покупко-продажба на стоките в платформата ROIBG.СОМ по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата ROIBG.СОМ.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на ПОЛЗВАТЕЛЯ като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на метод за плащане.

(6) Потвърждение на поръчката;

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и ПОЛЗВАТЕЛЯТ сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от ПолзвателЯ, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Πpaвaтa нa ПОЛЗВАТЕЛЯ във вpъзĸa c дocтaвeнитe cтoĸи cе yпpaжнявaт oтдeлнo зa вceĸи дoгoвop зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa. Упpaжнявaнeтo нa пpaвa във вpъзĸa c дocтaвeнa cтoĸa нe зacягa и нямa дeйcтвиe пo oтнoшeниe нa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи. B cлyчaй чe ПОЛЗВАТЕЛЯТ имa ĸaчecтвoтo нa пoтpeбитeл пo cмиcълa нa Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe, yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa oпpeдeлeнa cтoĸa нe зacягa дoгoвopитe зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa дpyгитe cтoĸи, дocтaвeни нa пoтpeбитeля. Потребителите се ползват от законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба.

(4) В случай на доставка на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект, с предимство се прилагат правилата за доставка и връщане на съответния комплект, както са обявени в профила на стоката в електронния магазин.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба ПОЛЗВАТЕЛЯТ е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

(2) По отношение на стоки, които се доставят промоционално заедно с други стоки в комплект цената за комплекта се отнася само в неговата цялост и е неразделна за отделни стоки от комплекта.

(3) В случай че ДОСТАВЧИКЪТ приеме връщане на една стока от комплект по ал. 2, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да му бъде възстановена сума за върнатата стока от комплекта, която е пропорционална на съотношението между цените на стоките от комплекта в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА, когато не се предлагат в комплект една с друга.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗАКОНА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо ПОЛЗВАТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ROIBG.СОМ, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки  и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ са определени в профила на всяка стока в платформата ROIBG.СОМ.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата ROIBG.СОМ в профила на всяка стока в платформата ROIBG.СОМ.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ и се предоставя като информация на ПОЛЗВАТЕЛЯ при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката. 

При неполучаване от ПОЛЗВАТЕЛ на изпратена стока повече от веднъж, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото:

– да начислява транспортни разходи за ПОЛЗВАТЕЛЯ при всяка негова следваща поръчка;

– да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;

– да не предоставя подаръци към следващите поръчки на ПОЛЗВАТЕЛЯ;

– да отказва „Ценовата защита“, в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ се позове на нея.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ посредством в механизмите в платформата ROIBG.СОМ.

(5) Информацията, предоставяна на ПОЛЗВАТЕЛЯ по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в платформата ROIBG.СОМ преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки  информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата ROIBG.СОМ или електронна поща.

 (7) Ако ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни доставката поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми (ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ е заплатил предварително чрез един от предложените платежни методи), в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не желае да избере друга стока, с която да замени тази, която не е налична.

(8) ПОЛЗВАТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(9) Правото на отказ по ал.1 не се прилага в следните случаи:

1. За предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за ПОЛЗВАТЕЛЯ да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на ПОЛЗВАТЕЛЯ, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

2. За доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ.

3. За доставка на стоки, изработени по поръчка на ПОЛЗВАТЕЛЯ или съобразно неговите индивидуални изисквания.

4. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

5. При които ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му.

(10) Когато доставчикът в платформата ROIBG.СОМ не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето ѝ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

(11) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ на основание чл. 55, ал.2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от безплатната стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.

(12) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ДОСТАВЧИКА в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал.1.

 (13) Когато ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ROIBG.СОМ не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на ПОЛЗВАТЕЛЯ докато не получи стоките или докато ПОЛЗВАТЕЛЯТ не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(14) В случай доставка на стоки, които се доставят заедно с други стоки в комплект, при упражняването на правото на отказ на ПОЛЗВАТЕЛЯ по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да върне целия комплект, така както го е получил и в търговски вид.

(15) Независимо от горните хипотези, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, ДОСТАВЧИКЪТ има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на ПОЛЗВАТЕЛЯ разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, ПОЛЗВАТЕЛЯТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(16) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че ПОЛЗВАТЕЛЯТ е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

(17) Правото на отказ се прилага и за книги, единствено в случай, че по книгата няма следи от употреба и е в запазен търговски вид, а ако книгата е била опакована с фолио – опаковката не е разпечатана. Изпълнението на договора при закупена книга, започва от момента на разпечатването, при което ПОЛЗВАТЕЛЯТ губи правото си на отказ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ изрично се съгласява с това.

(18) При връщане на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

(19) При връщане на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от ДОСТАВЧИКА.

(20) При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 15. (1) В случай че ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ROIBG.СОМ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОЛЗВАТЕЛЯ до ДОСТАВЧИКА чрез сайта на ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ.

(2) Ако ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ROIBG.СОМ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ПОЛЗВАТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми. В тези случаи ДОСТАВЧИКЪТ не би могъл да бъде държан отговорен доколкото е уведомил ПОЛЗВАТЕЛЯ за изчерпаните количества.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката не е автентична, в това число, че не изхожда от ПОЛЗВАТЕЛЯ, описан в същата или когато заявения с поръчката продукт временно не е наличен поради изчерпване на количествата или други технически причини, като в такъв случай ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по имейл или телефон и възстановява заплатените от него суми. ДОСТАВЧИКЪТ може да откаже обработка на поръчка и когато броят или обемът на поръчаните артикули надхвърля обичайното им потребление от клиент-потребител по смисъла на ЗЗП и има основание да се смята, че поръчката се прави с цел препродажба и не попада в обхвата на потребителска покупко-продажба.

(4) При неточни данни, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ, за адрес на доставка и телефон или отсъствие на ПОЛЗВАТЕЛЯ на адреса, както и при невъзможност за доставяне на стоката поради причини, независещи от ДОСТАВЧИКА, стоката се връща и остава в складовете на ДОСТАВЧИКА. В този случай стоката не се пази за ПОЛЗВАТЕЛЯ, освен ако не е заплатена предварително. При предварително заплатена стока, същата се пази в срок от 15 дни от връщането ѝ, а след изтичането на този срок и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не я потърси от ДОСТАВЧИКА, то ДОСТАВЧИКЪТ ще върне полученото плащане, с изключение на сумата, изразходвана за доставка и съхранение. При неточни или сгрешени данни, предоставени от ПОЛЗВАТЕЛЯ за адрес на доставката, при което стоката бъде изпратена на грешен адрес, разходите за куриерска услуга за пренасочване на пратката, са за сметка на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(5) В случай, че стоката не бъде доставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ в рамките на посочения срок на доставка, то на ПОЛЗВАТЕЛЯ не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на ROIBG.СОМ дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за ДОСТАВЧИКА; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на ДОСТАВЧИКА; вина в доставчиците на ДОСТАВЧИКА, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на ДОСТАВЧИКА.

(6) Във всички случаи, ДОСТАВЧИКЪТ гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на ПОЛЗВАТЕЛЯ с не повече от 15 работни дни закъснение .

 (7) Доставката се извършва до врата на ПОЛЗВАТЕЛЯ само в случай, че общото тегло на пратката (с всички нейни компоненти и части) не надвишава 15 кг. В случай, че общото тегло на пратката надвишава 15 кг, доставката се извършва до приземен етаж на посочения адрес.

(8) В случай, че до посочения за доставка адрес няма достъп за автомобил, доставката се извършва до мястото, което улицата позволява като крайна и най-близка до адреса за доставка точка.

Чл. 16. ДОСТАВЧИКЪТ информира ПОЛЗВАТЕЛЯ за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от ПОЛЗВАТЕЛЯ. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.

Чл. 17. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането ѝ от куриера и да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ.

(2) Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не откаже стоката от куриера и не уведоми ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ съгласно ал.1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) В случай, че при доставяне на стоката ПОЛЗВАТЕЛЯТ желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 18. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон,  Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни и европейското законодателство.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ, Доставчикът в платформата ROIBG.СОМ ще изпрати данните само на имейл адрес, който е бил посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ в момента на регистрацията.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ приема и обявява на сайта си „Политика за защита на личните данни“, достъпна на адрес www.roibg.com, с които всеки ПОЛЗВАТЕЛ на сайта следва да се запознае.

Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина ПОЛЗВАТЕЛЯТ е забравил или изгубил своите име и парола, ДОСТАВЧИКЪТ има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени име и парола“, достъпна на адрес: https://roibg.com/moyat-profil/lost-password/ 

 (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата ROIBG.СОМ има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към ПОЛЗВАТЕЛЯ, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ в електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ.

(4) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че ДОСТАВЧИКЪТ на платформата ROIBG.СОМ има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на ПОЛЗВАТЕЛЯ при използването на електронния магазин на ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОЛЗВАТЕЛИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, които имат регистрация.

 (2) ДОСТАВЧИКЪТ и ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОЛЗВАТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ДОСТАВЧИКА и ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ДОСТАВЧИКА, във връзка с изменението на тези общи условия, ще бъдат изпращани на електронната поща, посочена от ПОЛЗВАТЕЛЯ, при регистрацията. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. ДоставчикЪТ публикува тези общи условия на адрес www.roibg.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договорът на ПОЛЗВАТЕЛЯ с ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на ПОЛЗВАТЕЛЯ в платформата ROIBG.СОМ. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

Чл. 24. ДоставчикЪТ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ използва платформата ROIBG.СОМ в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата ROIBG.СОМ и ДОСТАВЧИКА при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на ПОЛЗВАТЕЛЯ, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 26. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 27. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на ПОЛЗВАТЕЛЯ в процеса на използване или неизползване на ROIBG.СОМ и сключване на договори за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата ROIBG.СОМ.

Чл. 28. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за ПОЛЗВТЕЛЯ, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е ПОЛЗВАТЕЛЯТ.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ в платформата ROIBG.СОМ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 30. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между ДОСТАВЧИКА в платформата ROIBG.СОМ и ПОЛЗВАТЕЛЯ, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 31. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 32. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 33. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОЛЗВАТЕЛИ на 01.12.2023 г.