Мястото на комуникацията в процеса по подкрепяне на доброто е важно. Благотворителната дейност е едно от най-силните проявление на доброто, ненапразно един от синонимите й е добротворчество. Грижата за нейното развитие и за цялостния комуникационен процес, свързан с реализацията й, е сред нещата, които всички ние е добре да вземем присърце и да поемем. Несъмнена е връзката между ПР професията и комуникацията на благотворителността. Работата на професионалния специалист по комуникация е в изграждането и поддържането на взаимоизгодни отношения между организацията и нейните публики. Това включва широк спектър от дейности, започващи с процеса на стратегическо планиране на комуникацията и разпростиращи се от отношенията с медиите, пъблик афеърс, програми за социална отговорност до най-обикновени изпълнителски дейности в сферата. Специалистът по комуникация е необходимо да се стреми да осигури стабилна двупосочна комуникация, основаващи се на истината, от която да печелят всички заинтересовани страни. Често работата на тези експерти заема важно място във формирането на общественото мнение. Именно ПР специалистите са логичният партньор на хората, занимаващи се с благотворителност във всеки един аспект на тази дейност – от спонтанни кампании, възникващи в социалните мрежи, през формиране на КСО политики до работа по създаване на устойчиви обществени нагласи в подкрепа на благотворителни дейности.